INFORMATOR


REGULAMIN CZYTELNI CZASOPISM1. Z Czytelni mogą korzystać wszystkie osoby, które dostosują się do wymogów Regulaminu. W sprawach nie objętych Regulaminem czytelnik powinien podporządkować się zaleceniom dyżurującego bibliotekarza.

2. Warunkiem korzystania ze zbiorów jest:
a)pozostawienie okryć wierzchnich, toreb, teczek, parasoli itp. w szatni,
b)pozostawienie dyżurującemu bibliotekarzowi ważnej legitymacji studenckiej, bądź innego dokumentu z fotografią,
c)wpisanie się do Książki Odwiedzin Czytelni,
d)prawidłowe wypełnienie rewersu na każdą zamawianą pozycję,
e)poszanowanie udostępnianych materiałów bibliotecznych, zgłoszenie zauważonych braków i uszkodzeń,
f)zachowanie odpowiadające powadze naukowej instytucji (nie wolno palić papierosów, spożywać posiłków, głośno rozmawiać, używać telefonów komórkowych itp.),

3. Czasopisma podaje czytelnikowi bibliotekarz.

4. Dzieł udostępnianych w Czytelni nie wolno wynosić poza jej teren. Materiały własne wnoszone do Czytelni należy okazać dyżurującemu bibliotekarzowi.

5. Odbitki kserograficzne ze zbiorów Czytelni wykonywać można w punktach kserograficznych zlokalizowanych w budynku Wydziału Filologicznego. Nie można wykonywać odbitek z czasopism wydanych do końca 1950 roku, pozycji o formatach większych niż A3 oraz materiałów zniszczonych. Zgodę na przeniesienie czasopisma do punktu kserograficznego udziela dyżurujący bibliotekarz. Fotografowanie własnym aparatem cyfrowym (bez używania lampy błyskowej) dopuszcza się na miejscu, za zgodą bibliotekarza.

6. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną na wszelkie, powstałe z jego winy, uszkodzenia zbiorów i sprzętów bibliotecznych.

7. Nieprzestrzeganie Regulaminu grozi ograniczeniem lub pozbawieniem prawa korzystania ze zbiorów Biblioteki.