INFORMATOR


REGULAMIN CZYTELNI OGÓLNEJ1. Z Czytelni Ogólnej mogą korzystać pracownicy i studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz osoby spoza Uczelni, na warunkach ustalonych w regulaminie. W sprawach nie objętych regulaminem czytelnik powinien podporządkować się zaleceniom bibliotekarza.

2. Czytelnia Ogólna udostępnia:
- Wydawnictwa znajdujące się w zbiorach Czytelni - na zasadzie wolnego dostępu
- Zbiory magazynowe - na podstawie złożonego zamówienia.

3. Warunkiem korzystania z Czytelni jest posiadanie dowodu tożsamości ze zdjęciem (legitymacji studenckiej, dowodu osobistego), który należy zostawić u dyżurującego bibliotekarza oraz wpisanie się do książki odwiedzin.

4. Użytkownik ma prawo do jednoczesnego korzystania z trzech pozycji dostępnych w wolnym dostępie oraz do złożenia trzech zamówień na materiały znajdujące się w magazynie. Na 30 min. przed zamknięciem Czytelni zamówień do magazynu nie przyjmuje się.

5. Materiałów udostępnianych w Czytelni nie wypożycza się. Dopuszcza się możliwość udostępniania materiałów do kopiowania, przy czym:
- użytkownik ma obowiązek zgłaszania wynoszonych materiałów oraz wypisania zamówień na materiały pochodzące z wolnego dostępu,
- wszelkie uszkodzenia wynoszonych do kopiowania materiałów powinny być sygnalizowane przez użytkownika przed wyjściem z Czytelni,
- czas przeznaczony na kopiowanie nie może przekroczyć 1 godz.,
- na 10 min. przed przerwą oraz na 45 min. przed zamknięciem Czytelni, materiałów do kopiowania nie wydaje się,
- w razie zagubienia lub zniszczenia udostępnianych materiałów użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową,
- nie udostępnia się na ksero książek wydanych do końca 1950 r. i innych materiałów o szczególnej wartości.

6. W Czytelni obowiązuje cisza. Prowadzenie głośnych rozmów, używanie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń zakłócających ciszę jest zabronione.

7. Do Czytelni nie wolno wnosić toreb, torebek, plecaków oraz okryć wierzchnich. Nie należy także wnosić i spożywać posiłków oraz napojów.

8. Książki potrzebne do zajęć udostępnia się na następujących zasadach:
- antologie tekstów źródłowych wydawane są studentom po wypełnieniu rewersu i pozostawieniu legitymacji studenckiej,
- inne książki wypożyczane są studentom po złożeniu dowodu tożsamości osoby prowadzącej zajęcia i rewersu przez nią podpisanego.

9. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie powstałe z jego winy uszkodzenia zbiorów i sprzętu bibliotecznego.

10. Nieprzestrzeganie ustaleń Regulaminu może spowodować ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.