INFORMATOR


REGULAMIN WYPOŻYCZALNI# 1

Prawo do wypożyczania zbiorów Biblioteki Wydziału Filologicznego w Katowicach mają:
- pracownicy oraz emerytowani pracownicy Uniwersytetu Śląskiego,
- studenci studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studenci studiów doktoranckich oraz uczestnicy studiów podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim.

# 2

1. Podstawą otrzymania karty bibliotecznej jest prawidłowo wypełniona i podpisana deklaracja czytelnika, dowód osobisty oraz:
- dla pracowników Uniwersytetu - aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w UŚ,
- dla studentów oraz doktorantów Uniwersytetu - indeks z aktualnym wpisem na rok akademicki, dla uczestników studiów podyplomowych - karta słuchacza.

2. Karta biblioteczna wydawana jest na czas określony:
- studentom i doktorantom na czas studiów z koniecznością corocznego przedłużenia jej ważności na podstawie legitymacji lub indeksu,
- pracownikom Uniwersytetu na czas zatrudnienia.

3. Karta biblioteczna jest dokumentem identyfikującym czytelnika. Czytelnik - właściciel karty bibliotecznej odpowiada za każde jej użycie. Przy korzystaniu z wypożyczalni czytelnik każdorazowo przedstawia kartę biblioteczną, a na życzenie bibliotekarza - dokument tożsamości ze zdjęciem.

4. Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić wypożyczalnię o każdorazowej zmianie adresu stałego, zmianie nazwiska lub kierunku studiów.

5. W przypadku zagubienia karty bibliotecznej czytelnik powinien niezwłocznie zawiadomić wypożyczalnię, która wystawi duplikat karty w terminie jednego tygodnia od daty zgłoszenia zagubienia. Koszty wystawienia duplikatu karty oraz szkody powstałe w wyniku zaniedbania obciążają właściciela karty.

# 3

1. Uprawnienia do korzystania z wypożyczalni po uregulowaniu zobowiązań wygasają w momencie:
- ukończenia lub przerwania studiów,
- nieprolongowania karty,
- na życzenie czytelnika,
- rozwiązania stosunku pracy z Uniwersytetem.

2. Likwidacja konta czytelnika następuje po uregulowaniu zobowiązań wobec bibliotek, których adnotacje widnieją w indeksie lub karcie słuchacza. Odnotowanie tego faktu następuje w indeksie lub na karcie słuchacza, a w przypadku pracowników na karcie obiegowej.

# 4

1. Biblioteka wypożycza:
- nauczycielom akademickim UŚ do 25 tytułów,
- pracownikom UŚ niebędącymi nauczycielami akademickimi 15 tytułów,
- studentom, uczestnikom studiów doktoranckich i podyplomowych UŚ do 10 tytułów.

2. Wypożyczenia rejestruje się wyłącznie komputerowo na podstawie kodu paskowego książki i karty czytelnika. Po odebraniu książek w wypożyczalni czytelnik winien sprawdzić ich stan oraz zgłosić wszelkie uwagi o ich ewentualnych defektach. Do obowiązku czytelnika należy monitorowanie stanu swojego konta.

3. Czytelnikowi, który nie odebrał w ciągu siedmiu dni zamówionych książek, zostanie zablokowane konto na okres czternastu dni.

4. Termin zwrotu danego egzemplarza podaje dyżurujący bibliotekarz.

5. Czytelnik ma prawo wypożyczyć tylko jeden egzemplarz danego tytułu tego samego wydania.

# 5

1. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
- druków wydanych przed 1950 rokiem,
- zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i cennych,
- dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych czytelni i pracowni,
- niektórych wydawnictw encyklopedycznych, słowników, bibliografii i innych wydawnictw informacyjnych,
- materiałów w złym stanie zachowania,
- gazet i czasopism,
- innych dokumentów, które przeznaczone są wyłącznie do korzystania w czytelniach.

2. Czytelnik może prolongować termin zwrotu pożyczonego dzieła przed jego upływem samodzielnie poprzez system OPAC lub w wypożyczalni. Dzieło można prolongować trzy razy, jeżeli:
- dla żadnej z wypożyczonych książek nie upłynął termin zwrotu,
- książka nie została zarezerwowana przez innego czytelnika.

3. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może zażądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem terminu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.

4. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych dzieł pobiera się karę pieniężną w wysokości określonej w zarządzeniu.

5. Uchylanie się od zwrotu dzieł wypożyczonych oraz zaleganie w opłatach pozbawiają czytelnika prawa do korzystania z bibliotek okresowo lub całkowicie, a w ostateczności mogą spowodować wyegzekwowanie zwrotu książek i zapłaty należności na drodze sądowej.

# 6

Czytelnik, który uszkodził lub zgubił wypożyczoną książkę zobowiązany jest niezwłocznie odkupić identyczny egzemplarz. W przypadku, gdy jest to niemożliwe kierownik Biblioteki ustala sposób uregulowania zobowiązania.
Może to być:
- przekazanie jako ekwiwalentu innych dzieł, którymi zainteresowana jest biblioteka,
- zakup książek wskazanych przez kierownika Biblioteki.

# 7

Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu powoduje utratę lub ograniczenie praw do korzystania ze zbiorów.