INFORMATOR


REGULAMIN WYPOŻYCZALNI BIBLIOLOGICZNEJ# 1

Prawo do wypożyczania zbiorów Biblioteki Wydziału Filologicznego w Katowicach mają:
- pracownicy oraz emerytowani pracownicy Uniwersytetu Śląskiego,
- studenci studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studenci studiów doktoranckich oraz uczestnicy studiów podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim.

# 2

1. Podstawą otrzymania karty bibliotecznej jest prawidłowo wypełniona i podpisana deklaracja czytelnika, dowód osobisty oraz:
- dla pracowników Uniwersytetu - aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w UŚ,
- dla studentów oraz doktorantów Uniwersytetu - indeks z aktualnym wpisem na rok akademicki, dla uczestników studiów podyplomowych - karta słuchacza.

2. Karta biblioteczna wydawana jest na czas określony:
- studentom i doktorantom na czas studiów z koniecznością corocznego przedłużenia jej ważności na podstawie legitymacji lub indeksu,
- pracownikom Uniwersytetu na czas zatrudnienia.

3. Karta biblioteczna jest dokumentem identyfikującym czytelnika. Czytelnik - właściciel karty bibliotecznej odpowiada za każde jej użycie. Przy korzystaniu z wypożyczalni czytelnik każdorazowo przedstawia kartę biblioteczną, a na życzenie bibliotekarza - dokument tożsamości ze zdjęciem.

4. Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić wypożyczalnię o każdorazowej zmianie adresu stałego, zmianie nazwiska lub kierunku studiów.

5. W przypadku zagubienia karty bibliotecznej czytelnik powinien niezwłocznie zawiadomić wypożyczalnię, która wystawi duplikat karty w terminie jednego tygodnia od daty zgłoszenia zagubienia. Koszty wystawienia duplikatu karty oraz szkody powstałe w wyniku zaniedbania obciążają właściciela karty.

# 3

1. Uprawnienia do korzystania z wypożyczalni po uregulowaniu zobowiązań wygasają w momencie:
- ukończenia lub przerwania studiów,
- nieprolongowania karty,
- na życzenie czytelnika,
- rozwiązania stosunku pracy z Uniwersytetem.

2. Likwidacja konta czytelnika następuje po uregulowaniu zobowiązań wobec bibliotek, których adnotacje widnieją w indeksie lub karcie słuchacza. Odnotowanie tego faktu następuje w indeksie lub na karcie słuchacza, a w przypadku pracowników na karcie obiegowej.

# 4

1. Biblioteka wypożycza:
- nauczycielom akademickim UŚ do 25 tytułów,
- pracownikom UŚ niebędącymi nauczycielami akademickimi 15 tytułów,
- studentom, uczestnikom studiów doktoranckich i podyplomowych UŚ do 10 tytułów.

2. Czytelnik ma prawo wypożyczyć tylko jeden egzemplarz danego tytułu tego samego wydania.

# 5

1. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
- druków wydanych przed 1950 rokiem,
- zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i cennych,
- dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych czytelni i pracowni,
- niektórych wydawnictw encyklopedycznych, słowników, bibliografii i innych wydawnictw informacyjnych,
- materiałów w złym stanie zachowania,
- gazet i czasopism,
- innych dokumentów, które przeznaczone są wyłącznie do korzystania w czytelniach.

2. Czytelnik może prolongować termin zwrotu pożyczonego dzieła przed jego upływem w wypożyczalni. Dzieło można prolongować trzy razy.

3. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może zażądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem terminu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.

4. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych dzieł pobiera się karę pieniężną w wysokości określonej w zarządzeniu.

5. Uchylanie się od zwrotu dzieł wypożyczonych oraz zaleganie w opłatach pozbawiają czytelnika prawa do korzystania z bibliotek okresowo lub całkowicie, a w ostateczności mogą spowodować wyegzekwowanie zwrotu książek i zapłaty należności na drodze sądowej.

# 6

Czytelnik, który uszkodził lub zgubił wypożyczoną książkę zobowiązany jest niezwłocznie odkupić identyczny egzemplarz. W przypadku, gdy jest to niemożliwe kierownik Biblioteki ustala sposób uregulowania zobowiązania.
Może to być:
- przekazanie jako ekwiwalentu innych dzieł, którymi zainteresowana jest biblioteka,
- zakup książek wskazanych przez kierownika Biblioteki.

# 7

Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu powoduje utratę lub ograniczenie praw do korzystania ze zbiorów.